STRONA GŁÓWNA
04/10/2023 01:30   
INFORMACJE OGÓLNE
- Informacje o Klubie
- Zarząd Klubu
- Statut Klubu
- Stadion
- SPONSORZY
SENIORZY - KLASA A
- Skład
- Transfery 2023/2024
- Strzelcy 2023/2024
- Terminarz i wyniki
- Tabela
JUNIORZY MŁODSI - III LIGA OKRĘGOWA
- Skład
- Terminarz i wyniki
- Tabela
MŁODZICY - III LIGA OKRĘGOWA
- Skład
- Terminarz i wyniki
- Tabela
CIEKAWOSTKI
- Redakcja
- Archiwum newsów
- Download
- Najlepsi strzelcy -
sezon 2023/2024
1.
Adrian
Talarski

6 bramek
2.
Igor
Dąbek

4 bramki
3.
Dawid
Grygiel

2 bramki
-
Adrian
Tomczak

2 bramki
5.
Adam
Swarzyński

1 bramka
-
Wiktor
Tracz

1 bramka
-
Mariusz
Chlabicz

1 bramka
-
Przemysław
Bielewski

1 bramka
-
Bartosz
Morzecki

1 bramka
-
Kacper
Tracz

1 bramka
-
Adam
Tylus

1 bramka
Statut Klubu


STATUT

Miejskiego Klubu Sportowego

„Włókniarz” Mirsk
Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba Klubu

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” Mirsk, zwane dalej Klubem Sportowym i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t. j. Dz.U. z 2007 r., Nr 226, poz. 1675) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).


§ 2

Miejski Klub Sportowy „Włókniarz” jest powszechną organizacją prowadząca działalność społecznie użyteczną wyłącznie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia oraz działań wspierających integrację europejską, a także rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami na rzecz mieszkańców miasta i gminy Mirsk, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi.


§ 3

Terenem działalności Klubu Sportowego jest miasto i gmina Mirsk, a siedzibą jest miasto Mirsk.


§ 4

Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§ 5

Klub Sportowy może posiadać odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci z napisem: Klub Sportowy „Włókniarz”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Barwami Klubu Sportowego są kolory: zielono – biało – niebieskie.

Rozdział II

Cel i sposoby realizacji.


1. Wyłącznym celem Klubu Sportowego jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia oraz innych działań na rzecz mieszkańców miasta i gminy MIRSK, ze środowisk z trudną sytuacją materialną, zagrożonych strukturalnym bezrobociem i patologiami społecznymi.

2. Klub Sportowy realizuje swoje cele poprzez:

- sprawowanie opieki nad członkami Klubu, kontroli przestrzegania przez nich statutu oraz przepisów i zasad uprawiania sportu,

- organizację sekcji sportowych piłki nożnej, piłki ręcznej, sekcji strzeleckiej i innych warunkujących prawidłową działalność Klubu,

- organizację szkolenia sportowego zawodników,

- czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego zawodników, trenerów i wolontariuszy,

- propagowanie wśród miejscowego społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu,

- zapewnienie odpowiednich warunków do uprawniania wychowania fizycznego i sportu w postaci: środków finansowych, kadry trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu, materiałów szkoleniowych itp.,

- zapewnienie zawodnikom opieki medycznej,

- klub sportowy może prowadzić działalność gospodarczą. w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 1

Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na:

- honorowych,

- rzeczywistych,

- wspierających,

- kandydatów.


§ 2

1. Członkiem honorowym są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności sportowej Klubu Sportowego. Nadanie godności członka honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu.

2. Członkiem rzeczywistym może być każdy obywatel RP, pełnoletni, który złoży do Klubu pisemną deklaracje i zostanie przyjęty przez Zarząd.

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Klubu i przekazuje na jego rzecz składki finansowe.

4. Kandydatem jest osoba niepełnoletnia, która złoży do Klubu pisemną deklarację potwierdzoną przez rodziców, szkołę /opiekunów/ i zostanie przyjęta przez Zarząd.


§ 3

1. Członkowie honorowi Klubu Sportowego prawo członków rzeczywistych. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

2. Członkowie rzeczywiści Klubu Sportowego mają prawo do:

- uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Klubu,

- poddawać ocenie działalność oraz zgłaszania wniosków i postulatów do władz Klubu,

- korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

- uczestniczenia w zawodach sportowych na koszt Klubu, noszenia znaczka klubowego.

3. Członkowie wspierający mają prawo do:

- udziału Walnych Zebraniach z prawem jednego głosu,

- korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd,

- korzystania z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,

- członkowie wspierający zwolnieni są z opłat składek członkowskich,

- Kandydaci posiadają prawo członków rzeczywistych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 4

Członkowie Klubu Sportowego obowiązani są do:

1. Brania czynnego udziału w pracach Klubu, przestrzegania statutu, zarządzeń oraz uchwał i decyzji władz Klubu.

2. Opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu z wyjątkiem członów honorowych i wspierających.

3. Dbanie o wysoki poziom sportowy i moralny.

4. Ochrony mienia Klubu Sportowego jako wspólnego dobra wszystkich członków.


§ 5

1. Członkostwo Klubu Sportowego ustaje w przypadku:

- wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

- skreślenia na skutek nie płacenia składek członkowskich przez ponad sześć miesięcy,

- pozbawienia praw publicznych,

- wykluczenia przez władze Klubu.

2. Skreślenie lub wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu Sportowego.

3. Od uchwały Zarządu Klubu Sportowego określonej w pkt. 2 § 5 służy odwołanie do Walnego Zabrania Klubu Sportowego w terminie 30 dni od daty zapoznania się z Uchwałą.

Rozdział IV

Władze.

§ 1

1. Władzami Klubu Sportowego są:

- Walne Zebranie,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.


2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania w tym podmiocie.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo wybrać nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba wybranych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 2

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu Sportowego.

2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na cztery lata.


§ 3
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie kierunków działalności Klubu Sportowego.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Uchwalenie zmian statutu Klubu Sportowego.

5. Nadanie tytułu członka honorowego.

6. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Sportowego.

7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków nie należących do kompetencji innych władz.


§ 4

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.


§ 5

W Walnym Zebraniu biorą udział:

- z głosem stanowiącym członkowie honorowi, wspierający i rzeczywiści,

- z głosem doradczym kandydaci oraz osoby zaproszone.


§ 6

O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków Klubu Sportowego i właściwe władze pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.


§ 7

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.


§ 8

Zarząd składa się z 4 do 6 członków wybieranych na okres 4 lat. Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.

§ 9

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Klubu Sportowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2. Ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarza budżetowego na kolejny rok.

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu Sportowego.

4. Angażowanie pracowników Klubu Sportowego.

5. Uchwalanie regulaminów, wydawanie odpowiednich zarządzeń regulujących prawidłową działalność Klubu Sportowego.

6. Powoływanie kierownictwa sekcji sportowych.

7. Podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Klubu.

8. Ustalenie wysokości składek członkowskich.

9. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.


§ 10

Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał.


§ 11

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.


§ 12

Zarząd reprezentuje Prezes, który działa zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


§ 13

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.


§ 14

1. Całokształt działalności Klubu Sportowego, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną, odrębną od organów zarządzających oraz nie podlegająca im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organów zarządzających Klubu Sportowego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia 03 marca 2000r, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole działalności Klubu Sportowego przynajmniej raz w roku. Kontrola obejmuje całokształt działalności stwierdzając protokolarnie czy Zarząd Klubu Sportowego:

- realizuje prawidłowo zadania statutowe oraz wynikające z zatwierdzonych planów działalności,

- wykonuje podjęte uchwały,

- prowadzi celowa, racjonalną i rzetelną gospodarkę finansowo – majątkową,

- przestrzega dyscypliny finansowej i obowiązujących przepisów, zarządzeń, instrukcji i wytycznych.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli usterek i nieprawidłowości Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić o wyjaśnienie tego faktu do Zarządu.

4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

5. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisja Rewizyjna określa w swoich planach pracy.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu Sportowego.

§ 1

1. Majątek Klubu Sportowego stanowią nieruchomości i fundusze.

2. Na fundusze i majątek Klubu Sportowego składają się:

- dotacje,

- wpływy ze składek członkowskich,

- darowizny,

- inne wpływy z działalności statutowej,

- dochody z ofiarności publicznej.

3. Uzyskane fundusze i dochody będą przekazywane wyłącznie na realizację celów statutowych Klubu Sportowego.

§ 2

1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu Sportowego.

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Sekretarza i Skarbnika.

3. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu Sportowego w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Klubu Sportowego na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu Sportowego,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu Sportowego, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązania się Klubu Sportowego.

§ 1

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu Sportowego podejmuje Wlane Zebranie większością 2/3 osób przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu Sportowego.


§ 2

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu Sportowego określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu Sportowego.


§ 3

Uchwała o przekazaniu majątku Klubu Sportowego wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 1

1. Klub Sportowy jest członkiem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu, Związku Piłki Ręcznej w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej we Wrocławiu.

2. Klub Sportowy może być członkiem związku sportowego i innych stowarzyszeń.

3. O przystąpieniu do związku lub stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd Klubu.


§ 2

Wykładni postanowień statutu dokonują:

WALNE ZEBRANIE i ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO.

§ 3

Niniejszy statut został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Miejskiego Klubu „Włókniarz” w Mirsku w dniu 15 stycznia 2022 roku i jego postanowienia wchodzą w życie z dniem zarejestrowania go przez właściwy Sąd Rejonowy.

www.poomoc.pl
Galerie
Historia Włókniarza
Ostatnia kolejka
VIII kolejka -
30.09/01.10.2023

MKS Włókniarz Mirsk
1 - 2
Kwisa Świeradów-Zdrój
Następna kolejka
IX kolejka -
07/08.10.2023

Granica Miłoszów
-
MKS Włókniarz Mirsk
Tabela Klasa A
Mie.
Druż.
Kol.Pkt.
1.
LZS
8
22
2.
Kwisa
8
19
3.
Olsza
8
19
4.
Włókniarz
8
18
5.
Stella
8
16
6.
Fatma
8
15
7.
Cosmos
8
15
8.
Piast Z.
8
13
9.
Piast Cz.W.
8
12
10.
Jaśnica
8
10
11.
Orzeł
8
7
12.
Korona
8
6
13.
Chmielanka
8
4
14.
WKS
8
4
15.
Granica
8
3
16.
Błękitni
8
2
Gmina Mirsk
Słowo Sportowe
90 minut
Łączy Nas Piłka
DZPN Wrocław
DZPR Wrocław
MKS "Włókniarz" Mirsk